Přírodní památky

Přírodní památka - znakPřírodní památka (PP) je přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů s regionálním ekologickým, vědeckým nebo estetickým významem, a to i takový, který vznikl jako důsledek činnosti člověka. Jako příklad může posloužit např. přírodní památka Kovářův mlýn, která byla odkryta lomovou těžbou.

Přírodní památku vyhlašuje vyhláškou krajský úřad, správa chráněné krajinné oblasti, správa národního parku nebo statutární město.

Přírodní památka je po obvodu značena malým státním znakem České republiky a dvěma červenými pruhy na sloupech a kmenech stromů. Spodní pruh je zakreslen pouze na straně směrem k nechráněnému území, zatímco horní pruh obíhá celý obvod kmene. Při vstupu na území přírodní památky jsou tedy viditelné dva červené pruhy, při jeho opuštění pak návštěvník vidí pouze jeden pruh.

Na území zájmové oblasti se nachází celkem 27 přírodních památek.

Apolena
Hlavním předmětem ochrany je nevelké skalní město s okrajovými masivy a samostatnými skalními věžemi…


Borecké skály
Skalní město kvádrových pískovců mezi Rovenskem pod Troskami a Borkem pod Troskami. Turisticky využívané…


Cidlinský hřeben
Přírodní památka Cidlinský hřeben leží mezi obcemi Pekloves a Košov. Hlavní předmětem ochrany je lesní komplex…


Galerie
Soutěska Jizery na jihovýchodním konci přírodní rezervace Údolí Jizery. Skalnatá soutěska Jizery s výskytem skalních…


Hřídelecká hůrka
Chráněné území bylo zřízeno k ochraně geologické lokality se vzácnými nerosty. Jižní a západní svahy jsou porostlé…


Jezírko pod Táborem
Rašelinné jezírko na západním svahu kóty Tábor asi 1 km severovýchodně od obce Nový Svět u Lomnice nad Popelkou.


Kovářův mlýn
Přírodní památka Kovářův mlýn je starý břidlicový lom na levém břehu Olešky asi 400 m západně od kostela…


Libunecké rašeliniště
Přírodní památka Libunecké rašeliniště je niva potoka Javorky na východním okraji obce Libunec. Lokalita je…


Libuňka
Hlavním předmětem ochrany PP Libuňka je přirozeně meandrující tok Libuňky v délce 2,6 km mezi obcemi Ktová a Borek…


Na víně
Přírodní památka Na víně je opuková stráň severně od Újezda pod Troskami, na severozápadním okraji osady Semínova Lhota.


Oborská luka
Louky na jihozápadním a západním břehu Oborského rybníka 1 km jižně od obce Březka, 5 km severozápadě od Jičína…


Ondříkovický pseudokrasový systém
Vzájemně propojený soubor tří ponorů (Ondříkovický ponnor, ponor u Roudného, Ondříkovické propadání) a jednoho…


Podloučky
Předmětem ochrany jsou luční společenstva xerotermních trávníků a lesní společenstva zachovalých květnatých…


Rybník Vražda
Rybník Vražda a rašelinná louka na jeho jižním břehu v obci Malá Jinolice. Chráněné území navazuje na rekreační…


Stav
Přírodní památka Stav je tvořena údolím při silnici na východním okraji střední části obce Stav (Úbislavice).


Svatá Anna
Předmětem ochrany je dubohabřina na čedičovém vrchu se vzácnou teplomilnou květenou mezi obcemi Dolní…


Údolí Javorky
Ochrana meandrujícího toku potoka Javorky a slatinných luk s chráněnými druhy rostlin umožnila…


V dubech
Hlavními předměty ochrany jsou mokřadná slatinná louka, svahové prameniště a bažinná olšina se zvláště…


Vrch Káčov
Předmětem ochrany je geomorfologický útvar – vypreparovaná čedičová žíla a vegetace skalních spár…


Vústra
Hlavní předmětem ochrany je slatinná louka u lesního rybníka s cennými společenstvy mokřadních…


Zásada pod školou
Hlavní předmětem ochrany jsou mokřadní louky a prameniště s výskytem zvláště chráněných druhů vachty…


Zebín
Předmětem ochrany je výrazná čedičová kupa se stepními porosty na svazích. Na jihozápadní straně kopce…