Přírodní památka Borecké skály

Skalní město kvádrových pískovců mezi Rovenskem pod Troskami a Borkem pod Troskami.

Katastrální území: Hnanice pod Troskami, Štěpánovice u Rovenska pod Troskami (Liberecký kraj)
Nadmořská výška: 280 – 360 m
Výměra: 29,50 ha
Vyhlášeno: 1985

Turisticky využívané pískovcové skalní město s typickou faunou a flórou.

Geologie
Skalní území po obvodu vrchu Bor (360 m n.m.) ze svrchnokřídových kvádrových pískovců je součástí mírně rovenské kuesty. Erozivními, zvětrávacími a gravitačními svahovými procesy vznikly výrazné povrchové tvary. Nápadná je zejména jižní skalní stěna s několika jeskynními výklenky (např. archeologicky významná pseudokrasová Ludmilina jeskyně), římsami, dutinami atd. Místy jsou skalní bloky oddělené kaňonovitými roklemi. Rovněž v okrajových partiích skal jsou výrazné tvary výběrového zvětrávání pískovců (skalní okna, škrapy atd.). Několik samostatných skalních vyvýšenin (suků) pokračuje k severu do blízkosti Štěpánovic (např. skalní věž Štěpánka). Mělké půdní horizonty jsou charakteristické pro zdejší půdní zástupce, které tvoří kyselá varieta kambizemě arenické, lokálně i litozem typická a podzol arenický.

Květena
Většina lesních porostů je tvořena kulturami borovice lesní (Pinus sylvestris), které na méně přípustných na obvodových skalách a na náhorní plošině nabývají charakteru borové doubravy (Vaccinio vitisidaeae-Qurcetum) s vtroušeným dubem letním (Quercus robur). Bylinné patro území je poměrně chudé, hlavní součástí podrostu je borůvka černá (Vaccinium myrtillus) a brusinka obecná (Rhodococcum vitis-idaea), ostrůvkovitě je rozšířen vřes obecný (Calluna vulgaris). Celé velké plochy jsou zcela bez podrostu. Bohatší květena je pouze ve vlhkých roklích, kde se blíží podrostu bučin. Zde roste např. sasanka hajní (Anemonoides nemorosa), přeslička lesní (Equisetum sylvaticum), strdivka nicí (Melica nutans), bika bělavá (Luzula luzoloides) aj. Květena je bohatší též v okolí cest a osluněných úpatí skal, kde se objevují i typické pískomilné druhy – kolenec Morisonův (Spergula morisonii) a jetel rolní (Trifolium arvense). Na vlhké louce v ochranném pásmu přírodní památky roste vzácně úpolín nejvyšší (Trollius altissimus).

Zvířena
Skalní okraje využívá k hnízdění poštolka obecná (Falco tinnunculus), rehek domácí (Phoenicurus ochruros). V osmdesátých letech 20. století zde zahnízdil jako na jednom z prvních míst regionu krkavec velký (Corvux corax). Na převážně borové lesy je vázána sýkora uhelníček (Parus ater), sýkora parukářka (Parus cristatus), linduška lesní (Anthus trivialis). Z bezobratlých zde žije např. mravkolev běžný (Myrmeleon formicarius), kutilka písečná (Ammophila sabulosa) a svižník písčinný (Cicindela hybrida).

Lesnictví
Plán péče sleduje zachování charakteru borových porostů, které budou obnovovány borovicí.

Poznámka
Lokalita je turisticky vyhledávanou oblastí, vedou přes ni značené turistické cesty (modrá z Rovenska pod Troskami do Borku a na Trosky) a na okrajích skal jsou vybudovány vyhlídky. Od roku 2002 je zahrnuta do chráněné krajinné oblasti Český ráj.


Zpracováno podle:
Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (eds.) (2002): Liberecko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek III., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 331 pp.