Přírodní památka Oborská luka

Louky na jihozápadním a západním břehu Oborského rybníka 1 km jižně od obce Březka, 5 km severozápadě od Jičína a 3 km jižně od Libuně.

Katastrální území: Březka (Královehradecký kraj)
Nadmořská výška: 320 – 344 m
Výměra: 11,86 ha
Vyhlášeno: 29.7.1998

Prstnatec majovyPředmětem ochrany jsou střídavě vlhké, druhově bohaté bezkolencové louky (sv. Molinion) s výskytem zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin.

Geologie
Plochá sníženina ve východní části Libuňské brázdy zasahuje na jihu až na svahy. Podkladem jsou jemnozrnné svrchnokřídové sedimenty teplického souvrství (svrchní turon), zejména vápnité jílovce a slínovce, překryté holocenními deluviofluviálními hlinitopísčitými usazeninami a slatinnými rašeliništi. Vedle organozemí zde vznikly i další hydromorfní půdy – glej typický (organozemní) a pseudoglej typický (pelický).

Květena
Vlhké rašelinné louky v záplavovém území Oborského rybníka s řadou vzácných druhů rostlin. Zdejší společenstva řadíme ke svazu Caricion davallianae. Rostou zde např. ostřice Davallova (Carex davalliana), o. blešní (C. pulicaris), skřípinka smáčknutá (Blysmus compressus), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), úpolín nejvyšší (Trollius altissimus), hadí mord nízký (Scorzonera humilis), hladýš pruský (Laserpitium prutenicum), vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia) a vstavač obecný (Orchis morio) na jedné z posledních lokalit ve Východních Čechách.

Zvířena
Žijí zde ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a užovka obojková (Natrix natrix). V keřích růží a hlohu hnízdí ťuhýk obecný (Lanius collurio), v rákosinách rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus), rákosník proužkovaný (A. schoenobaenus), strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) a další ptáci. Hojní jsou zde bělásek řeřichový (Anthocharis cardamines) a chráněný otakárek fenyklový (Papilio machaon). Při inventarizačním výzkumu bylo nalezeno 172 druhů brouků.

Využití
Nutné je pravidelné kosení luk. Používání umělých hnojiv a prostředků chemické ochrany rostlin je zakázáno. Louky nesmějí být odvodňovány.


Zpracováno podle:

1. Faltysová H., Mackovčin P., Sedláček M. a kol. (2002): Královehradecko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek V., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 410 pp.

2. Plán péče o Přírodní památku Oborská luka na období 2010-2019