Přírodní památka Zásada pod školou

Přírodní památka Zásada pod školou je mělká a široká úžlabina 250 m východně od obce Zásada.

Katastrální území: Zásada (Liberecký kraj)
Nadmořská výška:
486 – 514 m
Výměra: 2,42 ha
Vyhlášeno: 1989

Hlavní předmětem ochrany jsou mokřadní louky a prameniště s výskytem zvláště chráněných druhů vachty trojlisté (Menyanthes trifoliata) a ďáblíku bahenního (Calla palustris).

Geologie
Podloží tvoří horniny železnobrodského krystalinika (starší prvohory), silurské grafitické fylity. Půdy jsou jemnozrnné, písčitohlinité a jedná se o glej organozemní a zbahnělou varietu gleje typického. V méně zamokřených polohách se vyskytuje pseudoglej typický (kambický).

Květena
V mělké depresi, silně sycené vodou, se nacházejí mizející a ne zcela běžná rostlinná společenstva, která jsou ohrožována lidskou činností. Jde např. o společenstva rákosin a vysokých ostřic, společenstva mokřadních luk, bažinných olšin a vrbin. Uprostřed území se stojatou vodou se nalézají porosty ohrožené vachty trojlisté (Menyanthes trifoliata). Rostou zde také druhy jako ďáblík bahenní (Calla palustris), bledule jarní (Leucojum vernum), pomněnka bahenní (Myosotis palustris), děhel lesní (Angelica sylvestris), řeřišnice hořká (Cardamine amara), sítina ostrokvětá (Juncus acutiflorus) a další.

Zvířena
Na území PP žije 32 druhů obratlovců. Na louku a k rybníku zaletují za potravou běžné druhy ptáků. Ze vzácnějších druhů se tu objevují volavka popelavá (Ardea cinerea) a ledňáček říční (Alcedo atthis). V rybníku se rozmnožují obojživelníci. Každoročně se zde shromažďují ropuchy obecně (Bufo bufo), skokani hnědí (Rana temporaria), žije tu čolek obecný (Triturus vulgaris), čolek horský (Triturus alpestris) aještěrka živorodá (Zootoca vivipara). V blízkosti přírodní památky pod skalní kulisou pravidelně zimuje kalous ušatý (Asio otus).

Využití
Území není hospodářsky využíváno, péče o něj spočívá v likvidaci nežádoucích bylin a keřů.


Zpracováno podle:
Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (eds.) (2002): Liberecko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek III., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 331 pp.