Přírodní památka Zebín

Čedičový vrch Zebín (399,4 m n.m.) na severozápadním okraji obce Sedliště severovýchodně od Jičína.

Katastrální území: Jičín (Královehradecký kraj)
Nadmořská výška: 340 – 399 m
Výměra: 5,73 ha
Vyhlášeno: 1980

Předmětem ochrany je výrazná čedičová kupa se stepními porosty na svazích. Na jihozápadní straně kopce je opuštěný starý lom, kde se v hornině nacházejí uzavřené bloky porcelanitu. Lokalita je zajímavá i z hlediska geologického, botanického i entomologického.

Geologie
Těleso čedičové vyvřeliny nefelinického bazanitu, místy prostoupeného subvulkanickou bazaltoidní brekcií. Na západním svahu je mohutná jáma opuštěného lomu, ve vrcholové partii najdeme drobné skalní výchozy s náznakem sloupcovité odlučnosti a dutinovým zvětráváním horniny. V bazanitu jsou krystaly augitu a amfibolu. Půdy jsou zastoupeny hlavně kambizemí typickou (eutrofní) a místně i rankery (typickým, litickým). V okolí bazických hornin se vytvořily illimerické půdy (šedozem typická s hnědozemí typickou a pseudoglejovou).

Zebín - starý lom

Květena
Minerálně bohatý geologický podklad a izolace této této čedičové kupy umožnily rozvoj teplomilných společenstev rostlin, která řadíme ke svazu Bromion erecti. Jsou zde vyvinuty stepní trávníky, nízké dubo-habro-jilmové křoviny i společenstva na obnažených skalkách a sutích. Roste zde válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), šalvěj luční (Salvia pratensis), jetel rolní (Trifolium arvense), pupava bezlodyšná (Carlina acaulis), pcháč bezlodyšný (Cirsium acaulon), oman britský (Inula britannica), smělek jehlancový (Koeleria pyramidata). Na skalách najdeme rozchodník ostrý (Sedum acre), sleziník červený (Asplenium trichomanes) a s. routičku (A. ruta-muraria), mochnu jarní (Potentilla tabernaemontani) aj.

Zvířena
Na travnatých stráních můžeme vidět ještěrku obecnou (Lacerta agilis). Svahy jsou ideálním hnídištěm pro bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra) a ťuhýka obecného (Lanius collurio). V bývalém lomu hnízdí poštolka obecná (Falco tinnunculus). Na xerotermním stanovišti žijí teplomilné druhy bezobratlých. Zajímavý je údaj z roku 1942 o výskytu vzácného teplomilného mravence Tapinoma erraticum. Podrobnější výzkum entomofauny zde však nebyl dosud proveden. V jarních měsících jsou nápadní parazitická moucha dlouhososka velká (Bomylius major) a chráněný motýl otakárek fenyklový (Papilio machaon).

Využití
Plán péče předpokládá kosení nebo spásání travních porostů na svazích Zebína, které by zamezily šíření náletů dřevin, dále likvidaci akátů v okolí hřbitova a obnovu starého třešňového sadu. Mimo to je nutno udržovat pořádek v oblasti někdejšího lomu a zamezit vzniku divokých skládek.


Zpracováno podle:
Faltysová H., Mackovčin P., Sedláček M. a kol. (2002): Královehradecko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek V., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 410 pp.