Přírodní památka Apolena

Lokalita se nachází 0,5 km východně od obce Troskovice.

Katastrální území: Troskovice (Liberecký kraj)
Nadmořská výška:
340 – 390 m
Výměra: 18,30 ha
Vyhlášeno: 1998

Hlavním předmětem ochrany je nevelké skalní město s okrajovými masivy a samostatnými skalními věžemi. Jeho součástí je nejrozsáhlejší puklinová jeskyně v Českém ráji – Sklepy, tradiční zimoviště netopýrů. Význam památky je především krajinářský. Nabízí klasický pohled na východní část CHKO s Troskami.

Geologie
Skalní město je tvořeno málo zpevněným a zvláště za vlhka mechanicky málo odolným pískovcem s převážně kaolinickým tmelem. Písečné svahy jsou málo odolné proti erozi. Jeskyni Sklepy tvoří puklinově rozsedlinový systém s puklinou zhruba v ose Trosek a s rozsedlinami rovnoběžnými s hranou svahu. Půdní pokryv tvoří především arenosoly – kyselá kambizem arenická s podzolem arenickým, mělké výchozy pískovců pak litozem typická. V mírnějších sklonech zasahuje do území i luvizem pseudoglejová.

Květena
Květena přírodní památky je extrémně chudá. Příčinou je neúživný geologický podklad, slabý vývoj půd a nepříznivý vodní a teplotní režim. K ochuzení vegetace přispělo také nevhodné zalesnění svahů pod skalními stěnami, především monokulturními smrčinami. Z přirozených lesních společenstev zde zůstaly zachovalé zbytky reliktních borů, borových doubrav a kyselých bučin. V podrostu dominují charakteristické acidofilní keříčky, jako borůvka černá (Vaccinium myrtillus), brusinka obecná (Rhodococcum vitis-idaea) a vřes obecný (Calluna vulgaris). Na skalních římsách je hojný osladič obecný (Polypodium vulgare). Brzy zjara rozkvétá na vrcholcích drobný a křehký kolenec Morisonův (Spegularia morisonii).

Zvířena
Žije zde 37 druhů ptáků a 22 druhů savců. Charakteristickými ptačími druhy jsou poštolka obecná (Falco tinnunculus), výr velký (Bubo bubo), králíček obecný (Regulus regulus), kavka obecná (Corvus monedula). Z jedenácti zdejších druhů netopýrů uveďme netopýra černého (Barbastella barbastellus), vrápence malého (Rhinolophus hipposideros), netopýra vodního (Myotis daubentoni) a n.serverního (Eptesicus nilssoni). V jeskyni Sklepy bývá pravidelně pozorována i sklepnice obecná (Scolioptery libatrix).

Lesnictví
Na skalních útvarech lze nalézt borové porosty přirozeného charakteru typické pro CHKO Český ráj. Rostou zde i nepůvodní dřeviny, které byly do Českého ráje zavedeny uměle – dub červený, modřín.

Využití
Převážná část lesů je zařazena do kategorie lesů ochranných a kategorie lesů zvláštního určení. Apolena leží v blízkosti jednoho z nejnavštěvovanějších míst CHKO – Trosek. Většina návštěvníků přichází z přilehlého tábořiště Svitačka v Troskovicích. Jsou zde také horolezecké terény, ale vzhledem k malé odolnosti pískovce je zde návštěvnost lezců minimální.


Zpracováno podle:
Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (eds.) (2002): Liberecko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek III., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 331 pp.