Významné krajinné prvky

Významné krajinné prvky (VKP) jsou ekologicky, geomorfologicky, esteticky hodnotné části krajiny, která utváří jejich typický vzhled nebo přispívá k udržení ekologické rovnováhy.

Významné krajinné prvky ze zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny jsou: lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi i jiné části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek. Zejména se jedná o mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.

Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozením a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení jeho ekologicko – stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umísťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.

Významné krajinné prvky registrují pověřené obecní úřady, které také vydávají odborná stanoviska k záměrům zásahů, které se jich mohou dotknout. Podnět k registraci VKP může dát příslušnému úřadu kdokoliv. Navržený VKP by měl splňovat alespoň jednu ze tří základních funkcí:

  • utváří typický vzhled krajiny,
  • přispívá k její estetické hodnotě,
  • přispívá k udržení její ekologické stability.

Významné části krajiny, které jsou již součástí VKP ze zákona, se obecně neregistrují. Registrace VKP na územích zvláště chráněných je možná pouze v odůvodnitelných případech, kdy není zajištěná dostatečná ochrana dané části krajiny (např. okrajové zóny CHKO). Registrace VKP nepřináší vyšší formu ochrany než VKP ze zákona, jedná se o rovnocenou formu ochrany.

 

Lipová alej v Malé Skále
Lipová alej podél silnice z Malé Skály (Vranové) do Turnova přes Rakousy v těsné blízkosti železniční tratě.


Lípy malolisté ve Sněhově
Dvě lípy tvořící ochranné pásmo k soše sv. Jana Nepomuckého u staré cesty z Malé Skály do Mukařova nad zámkem.


Skalní bludiště Chléviště
Skalní bludiště jz. od Malé Skály, na úpatí kóty Sokol (563 m n.m.). Skalní bludiště je utvořeno z měkkého pískovce.