Významné krajinné prvky

Významné krajinné prvky jsou ekologicky, geomorfologicky, esteticky hodnotné části krajiny, která utváří jejich typický vzhled nebo přispívá k udržení ekologické rovnováhy.

Významné krajinné prvky ze zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny jsou: lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi i jiné části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek. Zejména se jedná o mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.

Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozením a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení jeho ekologicko – stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umísťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.

Významné krajinné prvky registrují pověřené obecní úřady, které také vydávají odborná stanoviska k záměrům zásahů, které se jich mohou dotknout.

 

Lipová alej podél silnice z Malé Skály (Vranové) do Turnova přes Rakousy v těsné blízkosti železniční tratě.


Dvě lípy tvořící ochranné pásmo k soše sv. Jana Nepomuckého u staré cesty z Malé Skály do Mukařova nad zámkem.


Skalní bludiště jz. od Malé Skály, na úpatí kóty Sokol (563 m n.m.). Skalní bludiště je utvořeno z měkkého pískovce.