Přírodní památka V dubech

Území leží v Žehrovské oboře západně od obce Žehrov.

Katastrální území: Žehrov (Středočeský kraj)
Nadmořská výška: 250 m
Výměra: 4,74 ha
Vyhlášeno: 1998

Hlavními předměty ochrany jsou mokřadná slatinná louka, svahové prameniště a bažinná olšina se zvláště chráněnými druhy rostlin. Bezlesé území leží na sesuvném svahu při úpatí skalních masívů Příhrazských skal.

Geologie
Lokalitu modelovaly především svahové pohyby. Je převlhčováná výrony vody z báze kvádrových pískovců. Na slabě propustných svrchnoturonských slínovcích a jílovcích se zde vyvinuly pseudoglej stagnoglejový a glejový, na trvale podmáčených lokalitách glej pseudoglejový – zbahnělý, glej organozemní a organozem glejová. Svahoviny pískovců pokrývá silně kyselá kambizem arenická s podzolem arenickým.

Květena
Botanicky nejhodnotnější částí je svahové prameniště se společenstvem nízkoostřicových slatinných luk s kruštíkem bahenním (Epipactis palustris), ostřicí Davallovou (Carex davalliana), ostřicí blešní (C. pulicaris) a tolijí bahenní (Parnassia palustris). Směrem k malému rybníčku přechází v bezkolencovou louku s hojnou hadilkou obecnou (Ophioglossum vulgatum) a v porosty vysokých ostřic. V silně podmáčené bažinné olšině se vyskytuje velmi bohatá populace žebratky bahenní (Hottonia palustris). Ojedinělý na území CHKO je výskyt kosatce sibiřského (Iris sibirica).

Zvířena
V roce 1999 zde brl proveden základní entomologický průzkum se zaměřením na brouky a vážky. Bylo nalezeno 12 druhů vážek, např. šidlatka brvnatá (Lestes barbatus) – mediteránní druh, šidélko malé (Ischnura pumilio) – jižní teplomilnější druh, lesklice skvrnitá (Somatochlora flavomaculata) – vzácný teplomilný druh. Mezi 147 druhy brouků jsou nejvzácnější řídce se vyskytující (v ČR) nosatec Limnobaris t-album atriplicisa vzácný nosatec Rhynchaenus signifer. Žije zde motýl martináček habrový (Saturnia pavonia). Na jediném místě v ČR lze nalézt měkkýše Vertigo geyeri – pleistocénní relikt.

Lesnictví
Součástí PP je menší skupina asi 150 let starých dubů, bez zmlazení v podrostu. Zdravotní stav některých stromů je špatný. Celkově však skupina osobitě ovlivňuje ráz území. Mimořádným dojmem působí solitérní jedinec dubu letního (Quercus robur) s obvodem kmene 532 cm ve výšce 130 cm, s poměrně pravidelnou korunou.

Využití
Území je součástí Žehrovské obory a pro veřejnost je nepřístupné. Největším nebezpečím je přirozená sukcese směřující k zarůstání louky náletovými dřevinami a zániku populací vzácných druhů i celých společenstev. Tomu brání pastva oborové zvěře a relativně vysoká stabilita společenstev bezkolencových luk.

Zpracováno podle:
Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (eds.) (2002): Liberecko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek III., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 331 pp.