Chráněné krajinné oblasti

Chráněná krajinná oblast (CHKO) zahrnuje rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem terénu, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, popřípadě s dochovanými památkami historického osídlení. Do zájmové oblasti patří nebo do ní zasahují dvě chráněné oblasti – Český ráj (vyhlášen v roce 1955) a Jizerské hory (vyhlášeny v roce 1967).

Národní park je rozsáhlé území, jehož značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, významné v národním či mezinárodním měřítku, v nichž rostliny, živočichové i neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam. Okrajově do oblasti zasahuje nejstarší národní park v ČR – Krkonoše (vyhlášen v roce 1963).


Chráněná krajinná oblast Český ráj

CHKO Český ráj je nejstarším velkoplošných chráněným územím v České republice. Zahrnuje romantickou krajinu…


Chráněná krajinná oblast Jizerské hory
CHKO Jizerské hory patří k našim nejstarším velkoplošným chráněným územím. CHKO je nejsevernější horskou…