Přírodní památka Na víně

Přírodní památka Na víně je opuková stráň severně od Újezda pod Troskami, na severozápadním okraji osady Semínova Lhota.

Katastrální území: Újezd pod Troskami (Královehradecký kraj)
Nadmořská výška: 310 – 356 m
Výměra: 5,47 ha
Vyhlášeno: 26. 9. 1990

Přírodní památka Na víněPředmětem ochrany je jižně a východně orientovaná stepní stráň na opukovém podkladu, vystupujícím v této oblasti vzácně na povrch. V nejbližším okolí Českého ráje je tento typ stanoviště vzácný. Žijí zde vzácné a chráněné druhy rostlin a hmyzu.

Geologie
Východní svah strukturně denudačního návrší (356,6 m n.m.) protáhlého ve směru východ-západ a vymezeného pravými přítoky Libuňky. Podkladem jsou vápnité jílovce, slínovce a opuky teplického souvrství (svrchní turon až coniak), zejména v západní části překryté pleistocenními sprašovými hlínami. Vyvinuly se na nich především pararendziny (kambizemní) a hnědozemě (typická a luvická).

Květena
V centru lokality roste xerotermní travinná vegetace s keři a starý sad, které řadíme ke společenstvům svazu Bromion erecti. Menší část lokality je porostlá převážně jehličnatým lesem. Ze vzácných druhů rostlin zde rostou sasanka lesní (Anemone sylvestris), zběhovec lesní (Ajuga genevensis), zvonek klubkatý (Campanula glomerata), z. broskvoňovitý (C. persicifolia), ostřice jarní (Carex caryophyllea), o. plstnatá (C. tomentosa), chrpa čekánek (Colymbada scabiosa), voskovka menší (Cerinthe minor), pcháč bezlodyšný (Cirsium acaulon), oman britský (Inula britannica), o. hnidák (I. conyza), černýš rolní (Melampyrum arvense), smldník jelení (Peucedanum cervaria), vítod chocholatý (Polygala comosa), růže keltská (Rosa gallica), srpek obecný (Falcaria vulgaris), kruštík šerolistý (Epipactis helleborine), k. tmavočervený (E. atrorubens), hořec brvitý (Gentianopsis ciliata), prvosenka jarní (Primula veris), čistec přímý (Stachys recta), jetel horský (Trifolium montanum) aj.

Zvířena
Na teplých stráních nalezneme ještěrku obecnou (Lacerta agilis) a slepýše křehkého (Anguis fragilis). Hnízdí zde např. krutihlav obecný (Jynx torquilla), ťuhýk obecný (Lanius collurio) a pěnice slavíková (Sylvia borin).

Lesnictví
Součástí PP je druhotní lesní porost smrku a borovice.

Využití
Lokalita se nevyužívá. Plán péče předpokládá pravidelné sklízení lučních ploch jednou ročně kosením nebo extensivní pastvou a pravidelné odstraňování náletových dřevin, aby stráň nezarůstala křovinami.

Zpracováno podle:
1. Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (eds.) (2002): Liberecko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek III., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 331 pp.
2. Návrh plánu péče o PP Na víně