Přírodní památka Libunecké rašeliniště

PP Libunecké rašeliniště je niva potoka Javorky na východním okraji obce Libunec. Lokalita je rozdělena železniční tratí Libuň – Hrdoňovice na dvě části.

Katastrální území: Libuň, Libunec, Březka (Královehradecký kraj)
Nadmořská výška: 292 – 296 m
Výměra: 18,69 ha
Vyhlášeno: 1990

Důvodem zřízení přírodní památky je ochrana slatinných luk u toku Javorky s chráněnými druhy živočichů a rostlin. Slatinné louky tohoto typu bývaly na Jičínsku mnohem hojnější, byly však zničeny při pozemkových úpravách probíhajících zde od 60. let 20. století.

PP Libunecké rašeliništěGeologie
Podkladem údolní nivy dolního toku Javorky jsou holocenní fluviální a deluviofluviální hlinitopísčité sedimenty se slatinným rašeliništěm, severní část pokrývají pleistocenní sprašové hlíny a v jižní části jsou odkryty svrchnokřídové sedimenty – slínité pískovce a slínovce jizerského souvrství (střední turon). Kromě slatinné organozemě se podél toku Javorky vyvinula fluvizem typická, na niž navazuje hnědozem pseudoglejová a pararendzinou pseudoglejovou jako akcesorickou složkou.

Květena
Centrum PP Libunecké rašeliniště tvoří slatinné louky svazu Caricion davalliane, obklopené porosty mezofilních luk a porostů keřových vrb. Součástí území je i poměrně rozsáhlá vodní plocha, která vznikla při těžbě slatiny, ukončené v roce 1992. Sukcese v této části lokality směřuje k rákosině (Phragmition communis). V území se vyskytuje více než 180 druhů vyšších rostlin, z nichž některé patří mezi chráněné a ohrožené: upolín nejvyšší (Trollius altissimus), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), všivec bahenní (Pedicularis palustris), řeřišnice bahenní (Cardamine dentata), řada druhů ostřic včetně ohrožené ostřice Davallovy (Carex davalliana), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), svízel severní (Galium boreale), třezalka čtyřkřídlá (Hypericum tetrapterum), kosatec žlutý (Iris pseudacorus), sítina nitkovitá (Juncus filiformis), prvosenka vyšší (Primula elatior), žluťucha lesklá (Thalictrum lucidum), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica) aj.

Zvířena
Běžně se setkáváme se skokanem hnědým (Rana temporaria). Hojná je ještěrka živorodá (Zootoca vivipara). Ze vzácnějších druhů ptáků zde hnízdí např. bramborníček černohlavý (Saxicola torquata), b. hnědý (S. rubetra), ťuhýk obecný (Lanius collurio) a moudivláček lužní (Remiz pendulinus).

Využití
Plán péče předpokládá pravidelné sklízení lučních porostů a slatinných ploch, pokud to zamokření dovolí a odstraňování náletů dřevin na lučních plochách. Na lokalitě platí zákaz těžby slatiny a vypalování rákosových porostů.


Zpracováno podle:
1. 
Faltysová H., Mackovčin P., Sedláček M. a kol. (2002): Královehradecko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek V., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 410 pp.
2. Plán péče o PP Libunecké rašeliniště na období 2016 – 2025