Přírodní památka Podloučky

Přírodní památka Podloučky se nachází SV od města Turnov z větší části na území okresu Semily. Údolí tvořící PP je utvářeno dvěma sbíhajícími se větvemi svažujícími se JZ od obce Loučky a SZ od obce Klokočí. Údolí ústí u řeky Jizery u osady Betlémský mlýn.

Katastrální území: Klokočí, Koberovy, Loučky, Mírová pod Kozákovem (Liberecký kraj)
Nadmořská výška: 263 – 436 m
Výměra: 116,74 ha
Vyhlášeno: 2010

PodloučkyPředmětem ochrany jsou luční společenstva xerotermních trávníků a lesní společenstva zachovalých květnatých bučin s výskytem zvláště chráněných druhů organismů vyvinutá na geologickém podloží slinitých pískovců.
Jiná ochrana: evropsky významná lokalita Průlom Jizery u Rakous.

Geologie
Nad Betlémským mlýnem vystupují vápnité jemnozrné pískovce středního a svrchního turonu a nad nimi v podloží kvádrových pískovců jsou vápnité jílovce a slínovce svrchního turonu. Území je přemodelováno intenzivní mladopleistocenní zpětnou erozí vyvolanou hlubokým zaříznutím Jizery. Tato zpětná eroze nastartovala i četné sesuvné jevy zasahující jak kvartérní pokryv tak i kvádrové pískovce a jejich bezprostřední podloží. Vrchní části vápnitých jílovců a slínovců jsou trvale převlhčovány, což vede k pramenným vývěrům, které jsou zdrojem dnešních drobných vodotečí na lokalitě.

Květena
Luční společenstva xerotermních trávníků a lesní společenstva zachovalých květnatých bučin s výskytem zvláště chráněných druhů vyvinutá na geologickém podloží slinitých pískovců.
Převážnou část rozlohy zaujímají lesy s vysokým podílem buku.
Území patří k botanicky nejcennějším v Českém ráji. Ze zvláště chráněných druhů zde roste okrotice červená, okrotice bílá, pětiprstka žežulník, lilie zlatohlavá nebo hořec křížatý.

Zvířena
Z živočichů se vyskytují mlok skvrnitý, ještěrka obecná, krutihlav obecný, otakárek fenyklový, čáp černý a výr velký.

Využití
Území není turisticky propagováno ani zviditelňováno, oblastí neprocházejí žadné turistické stezky nebo cyklotrasy. Tento stav je žádoucí zachovat včetně udržení lokality na okraji zájmu organizátorů sportovních akcí, jako tomu je dosud.

Dlouhodobým cílem je zabezpečit ochranu vápnomilných a holých květnatých bučin a udržovat stanovištní podmínky nezbytné pro ochranu význačných lučních druhů vyžadujících lidskou péči – kosení a údržba luk.


Zpracováno podle:
Plán péče o Přírodní památku Podloučky na období 2010 – 2019