Přírodní památka Libuňka

Hlavním předmětem ochrany PP Libuňka je přirozeně meandrující tok Libuňky v délce 2,6 km mezi obcemi Ktová a Borek pod Troskami, včetně Jankovy tůně u Ktové a břehových porostů.

Katastrální území: Hrubá Skála, Hnanice, Ktová (Liberecký kraj)
Nadmořská výška: 264 – 275 m
Výměra: 3,80 ha
Vyhlášeno: 21.3.1998 (datum prvního vyhlášení 1.11.1990)

Cílem ochrany je zachování cenného a v CHKO Český ráj dnes již ojedinělého geomorfologického útvaru.

Geologie
Libuňka meandruje v údolní nivě, tvořené kvartérními sedimenty. Teče Libuňskou brázdou, která odděluje Turnovskou a Vyskeřskou vrchovinu. V paleolitu tekla opačným směrem. Tok Libuňky lemuje fluvizem typická, na níž ve svazích navazuje luvizem pseudoglejová.

Květena
Současná vegetace je tvořena polopřirozenými stromovými břehovými porosty. Podrost údolních olšin je silně ochuzený a obsahuje polní plevele. Zbytky nivních luk mají většinou kulturní charakter. Celkem zde roste 131 druhů vyšších rostlin, bez zvláště chráněných druhů. Zajímavostí je výskyt tří druhů jilmů – jilm horský (Ulmus glabra), jilm vaz (Ulmus laevis), a jilm habrolistý (Ulmus minor).

Zvířena
V území bylo doposud nalezeno 49 druhů obratlovců, čtyři z nich zvláště chráněné. Ze 46 druhů ptáků zde 27 hnízdí a dalších 19 druhů navštěvuje území příležitostně. Charakteristickými druhy jsou například ledňáček říční (Alcedo atthis), skorec vodní (Cinclus cinclus), střízlík obecný (Troglodytes troglodytes), cvrčilka říční (Locustella fluviatilis), konipas horský (Motacilla cinerea).

Lesnictví
Místní maloplošné porosty nemají z lesnického hlediska velký význam.

Využití
K přírodní památce Libuňka přiléhají z obou stran zemědělské pozemky. Původní louky inundační zóny byly v 50. letech 20. století meliorovány a většinou přeměněny na pole. Invazi netýkavky žláznaté (Impatiens glandulifera) omezuje péče Správy CHKO.


Zpracováno podle:
1. Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (eds.) (2002): Liberecko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek III., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 331 pp.
2. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR