Přírodní památka Vústra

Přírodní památka Vústra leží v lesní kotlině 1,25 km V od obce Všeň.

Katastrální území: Olešnice (Liberecký kraj)
Nadmořská výška: 296 – 310 m
Výměra: 2,24 ha
Vyhlášeno: 1995

Hlavním předmětem ochrany je slatinná louka u lesního rybníka s cennými společenstvy mokřadních organismů, s některými zvláště chráněnými druhy.

Geologie
Mladopleistocénní údolí lemují sesuvy  podle rotačních smykových ploch. Pedogeneticky je území tvořeno hydromorfními gleji (se subtypy modálním, pseudoglejovým a organozemním), na menší části MZCHÚ i organozemí glejovou. Svažitější polohy pokrývá kyselá kambizem arenická s iniciální litozemí, místy také podzol arenický.

Květena
Slatinná louka známá dříve výskytem rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia) a tolie bahenní (Parnassia palustris) je dnes z větší části porostlá společenstvem pcháčových luk s úpolínem nejvyšším (Trollius altissimus) a prstnatcem májovým (Dactylorhiza majalis). Pouze pod jižním okrajem lesa lze nalézt zbytky nízkoostřicové slatinné louky se suchopýrem úzkolistým (Eriophorum angustifolium), violkou bahenní (Viola palustris) a ostřicí Davallovou (Carex davalliana).

Zvířena
Na území PP žije 32 druhů obratlovců. Na louku a k rybníku zaletují za potravou běžné druhy ptáků. Ze vzácnějších druhů se tu objevují volavka popelavá (Ardea cinerea) a ledňáček říční (Alcedo atthis). V rybníku se rozmnožují obojživelníci. Každoročně se zde shromažďují ropuchy obecně (Bufo bufo), skokani hnědí (Rana temporaria), žije tu čolek obecný (Triturus vulgaris), čolek horský (Triturus alpestris) aještěrka živorodá (Zootoca vivipara). V blízkosti přírodní památky pod skalní kulisou pravidelně zimuje kalous ušatý (Asio otus).

Lesnictví
V bezprostředním okolí PP rostou smrčiny a bory s příměsí dubu.

Využití
Rybník je využíván k chovu ryb.


Zpracováno podle:
Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (eds.) (2002): Liberecko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek III., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 331 pp.