Přírodní památka Galerie

Soutěska Jizery na jihovýchodním konci přírodní rezervace Údolí Jizery.

Katastrální území: Bítouchov u Semil (Liberecký kraj)
Nadmořská výška: 310 – 385 m
Výměra: 5,54 ha
Vyhlášeno: 1990

Skalnatá soutěska Jizery s výskytem skalních rostlin.

Geologie
Jizera pod Bítouchovem protíná menší masiv kataklastické albitické žuly a vytváří v něm soutěsku se skalními stěnami a pilíři až 40 m vysokými. V minulém století byla soutěska uměle rozšířena, pod spodním okrajem je jez s podzemním svodem vody do podspálovské hydroelektrárny. Svahy jsou tvořeny skalními výchozy, v místech kolem těchto výchozů se nachází kyselá varieta kambizemě typické, podél Jizery vznikla na aluviálních naplaveninách fluvizem typická.

Květena
Nejznámějším rostlinným druhem soutěsky je lomikámen trsnatý vlnatý (Saxifraga rosacea subsp. steinmannii), dále zde rostou typické skalní druhy: sleziník červený (Asplenium trichomanes), sleziník zelený (Asplenium viride), osladič obecný (Polypodium vulgare), kostřava sivá (Festuca pallens) aj.

Zvířena
Lokalita nebyla samostatně zoologicky prozkoumána

Lesnictví
Lesní porosty jsou zahrnuty do tzv. kategorie lesů ochranných. PP Galerie přímo navazuje na PR Údolí Jizery a tvoří s ní jeden celek.


Zpracováno podle:
Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (eds.) (2002): Liberecko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek III., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 331 pp.