Přírodní památka Údolí Javorky

Údolí potoka Javorky od Bělé u Pecky do Horní Vsi.

Katastrální území: Dolní Javoří, Horní Nová Ves, Uhlíře (Královehradecký kraj)
Nadmořská výška: 316 – 336 m
Výměra: 7,50 ha
Vyhlášeno: 1990

Ochrana meandrujícího toku potoka Javorky a slatinných luk s chráněnými druhy rostlin umožnila zachování přirozeného toku potoka i s navazujícími porosty před regulací a náhradními rekultivacemi, které jinak postihly většinu tohoto regionu.

Geologie
Průlomové údolí protíná hřbet Novopacké vrchoviny. V severní části je údolí zahloubeno do sedimentů svrchního karbonu (arkózových pískovců a slepenců kumburského souvrství), v jižní části do pískovců a slepenců svrchní křídy (cenoman – korycanské a perucké souvrství). Svahy jsou pokryty převážně kvartérními deluviálními hlinitokamenitými sedimenty, nivu potoka pokrývají holocenní písčitohlinité sedimenty. Většinu chráněného území zaujímají kambizemě – kambizem typická i její kyselá varieta, místy i kyselá kambizem arenická s podzolem arenickým. Kolem Javorky vznikla fluvizem typická s glejem typickým.

Květena
Na meandrují tok potoka navazují nivní louky a břehové porosty. Na jaře jsou zde nápadné hojné bledule jarní (Leucojum vernum) a prvosenka vyšší (Primula elatior), v časně letním aspektu se místy objevuje prstnatec májový (Dactylorhiza majalis).

Zvířena
Hojná je ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), v hlinitých březích potoka hnízdí ledńáček říční (Alcedo atthis), pod mostky konipas horský (Motacilla cinerea) a skorec vodní (Cinclus cinclus).

Lesnictví
Lesní porosty jsou tvořeny jen olšovými remízky, které navazují na břehové porosty.

Využití
Plán péče spočívá v péči o břehové porosty, která by měla zajistit průtočnost koryta. Louky musí být pravidelně sklízeny, degradované louky s nálety dřevin, jejichž úprava pro luční hospodaření by byla příliš finančně náročná, by bylo lépe zalesnit olší.


Zpracováno podle:
1. Faltysová H., Mackovčin P., Sedláček M. a kol. (2002): Královehradecko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek V., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 410 pp.
2. Plán péče o Javorku na období 2012 – 2021
3. Mapové zakreslení PP 1:25 000