Přírodní památka Svatá Anna

Přírodní památka Svatá Anna je tvořeno čedičovou kupou porostlou smíšenou habrovou doubravou mezi obcemi Dolní Lochov a Ostružno.

Katastrální území: Ostružno u Jičína, Dolní Lochov (Královehradecký kraj)
Nadmořská výška: 322 – 358,4 m n.m.
Výměra: 3,83 ha
Vyhlášeno: 4. 1. 1999 (datum prvního vyhlášení 26. 9. 1990)

Předmětem ochrany je dubohabřina na čedičovém vrchu se vzácnou teplomilnou květenou.

Geologie
Návrší z bazaltoidních neogenních vulkanitů (s převahou vulkanické brekcie) vystupuje ze svrchnokřídových sedimentů (vápnitých jílovců a pískovců teplického souvrství). Svým vznikem se tedy mírně liší od okolních čedičových kup (např. Zebín, Veliš, Dubolka), které jsou tvořeny bazalty jako horninami výlevnými. Okolí vrchu je tvořeno vápnitými jílovci a prachovci s vloţkami vápnitých pískovců ze svrchní křídy. Půdní pokryv zde tvoří nasycené eutrofní kambizemě s rankery (typickým, litickým) obklopené hnědozeměmi (pseudoglejovou i typickou) a pararendzinami (kambizemní).

Květena
Teplomilná flóra dubohabřin a lesních lemů je zde podmíněna jednak geologickým podkladem s vysokým obsahem živin, jednak přirozeným složením stromového patra. Roste zde řepík lékařský (Agrimonia eupatoria), bukvice lékařská (Betonica officinalis), srpek obecný (Falcaria vulgaris), svízel lesní (Galium sylvaticum), hrachor jarní (Lathyrus vernus) a h. černý (L. niger), černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora) aj..

Zvířena
V okrajích lesního porostu žije slepýš křehký (Anguis fragilis). Hnízdí tu běžné druhy ptáků, např. hrdlička divoká (Streptopelia turtur), strkapoud velký (Dendrocopos major), drozd zpěvný (Turdus philomelos), brhlík lesní (Sitta europaea) aj.

Lesnictví
Lesní porosty přírodní památky Svatá Anna jsou tvořeny habrovou doubravou, částečně smrkovou a borovou monokulturou.
Lesní hospodaření předpokládá v dubohabřině odstraňování vtroušeného smrku a borovice, ve smrčině pak postupnou náhradu smrku za dub s příměsí buku.


Zpracováno podle:
1. 
Faltysová H., Mackovčin P., Sedláček M. a kol. (2002): Královehradecko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek V., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 410 pp.
2. Plán péče o přírodní památku Svatá Anna na období 2011 – 2020
3. Maloplošná zvláště chráněná území na nature.cz