Chráněná krajinná oblast Jizerské hory

CHKO Jizerské hory byla zřízena:

Výnos ministerstva kultury ze dne 8.12.1967, čj. 13853/67
rozloha 368 km2
les 73 %, orná 20 %, vodní plochy 2 %
Geografická orientace 50° 43´ – 50° 55´ N, 15° 02 – 15° 25´ E
Nadmořská výška 325 (Frýdlant) – 1124 m (Smrk)
Zvláštní ochrana v CHKO: 3 národní přírodní rezervace, 13 přírodních rezervací, 12 přírodních památek
Celková rozloha MCHÚ 1960 ha.

CHKO Jizerské hory patří k našim nejstarším velkoplošným chráněným územím. CHKO je nejsevernější horskou oblastí ČR při státní hranici s Polskem, na jehož území se nachází i menší severovýchodní část pohoří Vysoký Jizerský hřeben. Mimo vlastní pohoří zahrnuje CHKO do svého území i část podhůří a část horního Pojizeří u Pasek nad Jizerou, kde přímo navazuje na hranice Krkonošského národního parku. Oblast zahrnuje typický krajinný celek, který je však morfologicky vyhraněný a pestrý, s hlubokými lesy, rašeliništi, horskými potoky, ale zároveň i s enklávami a okrajovými pásy luk a polí, s poměrně bohatou krajinnou zelení a s rozptýlenou typickou zástavbou. Řada dochovaných jizerskohorských chalup má charakter objektů lidové architektury a vhodně tak doplňuje i spoluvytváří zdejší typický krajinný ráz.

CHKO je bohatá i na floru a faunu. Žije zde množství vzácných a ohrožených druhů, ale i jelení zvěře. Oblast je také prohlášena za chráněnou oblast přirozené akumulace vod.

CHKO Jizerské hory patří k našim nejlesnatějším oblastem. Lesy zaujímají 72 % plochy. Vlivem rozsáhlých těžeb (palivo do sklářských pecí) došlo však téměř k úplné likvidaci původních smíšených a listnatých lesních porostů, které byly nahrazeny postupně uměle vysazenými smrkovými monokulturami. Původní, tzv. klimaxové smrčiny se zachovaly jen jako poslední zbytky smrkových pralesů (PR Prales a PP Černá hora), které jsou však dnes silně porušené vlivem toxického působení imisí. Z tohoto důvodu byla v roce 1987 zrušena přírodní rezervace Holubník, kdy byly již lesní porosty zcela odumřelé. Jizerské hory patří k našim imisně nejvíce postiženým oblastem. Jsou zde obrovské plochy odumřelých a vykácených lesních porostů, anebo realizovaných mladých výsadeb. Hlavními zdroji imisí jsou tepelné elektrárny v Německu a Polsku, odkud vlivem převládajících západních větrů dochází k jejich přenosu do této oblasti. V návaznosti na imisní škody došlo v oblasti již k několika opakovaným kalamitám hmyzích škůdců.

Dalšími přirozenými společenstvy oblasti jsou podmáčené smrčiny. Negativnímu vlivu imisí čelí trochu lépe oblasti se zachovanými zbytky původních rozsáhlých bučin. Nalezneme zde také horská rašeliniště – vrchoviště, rašelinné tůně, rašelinné smrčiny a svahové smrčiny.

Oblast byla vždy bohatě zalesněna a tato skutečnost umožnila v minulosti rozvoj jizerského sklářství, první sklářská huť v Jablonci – Mšeně pracovala již před více než 400 lety a o 200 let později se zde zrodil novodobý šperk – bižuterie, jejíž zdařilá výroba je pro území typická dodnes.

Informace pro návštěvníky
V oblasti jsou 3 naučné stezky:

  • Jizerka – Bukovec
  • Oldřichovské háje a skály
  • Pod Dračí skalou

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) provozuje na Jizerce muzeum, kde se seznámíte s historií osady, ale získáte zde i mnoho informací o celých horách.


Správa CHKO Jizerské hory
U Jezu 10
460 01 Liberec
telefon: +420 482 428 999
e-mail: jizhory@nature.cz
www: jizerskehory.ochranaprirody.cz

Úřední dny: 
Pondělí a středa, 8:00 – 17:00