Chráněná krajinná oblast Český ráj

CHKO Český raj byla zřízena:

Výnos ministerstva kultury ze dne 1.3.1955, čj. 70261/54
Rozšíření CHKO Český ráj z r. 2002
rozloha 181,523 km2 po rozšíření
les 46 %, trvalé travní porosty 13 %, orná 26 %, vodní plochy 1,5 %
Geografická orientace 50° 29´- 50° 35´ N, 15° 02´ – 15° 15´E
Nadmořská výška 234 (Žabakor)- 744 m (Kozákov)
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO: 2 národní přírodní památky, 11 přírodních rezervací, 11 přírodních památek
Celková rozloha MCHÚ 599 ha.

CHKO Český ráj je nejstarším velkoplošných chráněným územím v České republice. Zahrnuje romantickou krajinu severovýchodních Čech, kde se nalézají známá pískovcová skalní města. Tyto bizarní útvary jsou největší pozoruhodností Českého ráje a hlavním motivem jeho ochrany.

Vlivem snadné propustnosti pískovců vznikly na mnoha místech četné prameny a bažiny. V údolí říčky Žehrovky byly na několika místech založeny rybníky, které mají nejen vodohospodářský význam, ale jsou též důležitým krajinotvorným prvkem.

Polovinu území zaujímají lesy, jejich přirozená skladby byla člověkem značně pozměněna. Pro vrcholové partie pískovcových skal je charakteristická teplomilná a suchomilná vegetace. Bohatší na vegetaci jsou stinné rokle a doliny, kde nalezneme i javorové lesy. V rašeliništních společenstvech kolem rybníků můžeme vidět některé vzácnější druhy rostlin včetně vstavačů a rosnatky okrouhlolisté.

Nachází se zde také významné chráněné stromy nebo jejich skupiny. Rovněž zvířena oblasti je zajímavá.

Území Českého ráje bylo osídleno již v pravěku, jak dokazují četné archeologické nálezy v okolí vrchu Mužský. Ze 6. – 10. století pochází osídlení Slovany. V ranném středověku zde vyrostla řada panských sídel – hradů na vysokých skalách, později pak ve formě zámeckých sídel uprostřed krásných parků.

Sezónní informační střediska CHKO Český ráj
Zařízení jsou v provozu od května do září, obvykle od čtvrtka do neděle. Poskytují informace o chráněném území, prodávají informační a propagační materiály, pro ohlášené skupiny zajišťují průvodcovskou službu a přednášky s multimediálním programem.

Informace pro návštěvníky
Sezónně fungují informační střediska na terénních stanicích Věžák a Arboretum na Hrubé Skále. Pro návštěvníky se rokem 1998 zavádí naučně informační systém, sestávající z:

  • velkoplošných panelů s mapou, vícejazyčným informačním textem a pokyny pro návštěvníky
  • umisťované u východisek do oblasti
  • maloplošných informačních textů u význačných a zajímavých bodů oblasti (zakresleny na mapách velkoplošných tabulí) – nahrazuje naučné stezky (ponechána dosud naučná stezka Plakánek)
  • informačních textů u maloplošných chráněných území
  • pokynů pro návštěvníky v hotelích, vlakových zastávkách apod.
  • pokynů pro horolezce u nástupů k atraktivním věžím
  • výstražné tabulky, omezující vstup kvůli nadměrné erozi, omezující cykloturistiku s ohledem na nevhodnost cesty.

Naučné stezky


Správa CHKO Český ráj
Ant. Dvořáka 294
511 01 Turnov
telefon: +420 481 321 900
e-mail: ceskyraj@nature.cz
www: ceskyraj.ochranaprirody.cz

Úřední dny: 
Pondělí a středa, 8:00 – 17:00

Úřední hodiny podatelny Turnov:
Pondělí a středa, 7:00 – 11:00 a 12:00 – 16:00
Úterý a čtvrtek, 7:00 – 11:00 a 12:00 – 15:00
Pátek, 7:00 – 11:00