Přírodní rezervace Žabakor

Žabakor leží jižně od obce Doubrava a východně od obce Březina. Rybník Oběšenec se nachází jižně od rybníka Žabakor.

Katastrální území: Březina, Žďár u Mnichova Hradiště (Středočeský kraj)
Nadmořská výška: 223 – 240 m
Výměra: 80,5 ha
Vyhlášeno: 1998

Hlavními předměty ochrany jsou rybníky Žabakor a Oběšenec s přilehlými mokřady, kde žijí chráněné druhy rostlin a živočichů.

Geologie
Rybníky byly založeny v příznivých hydrogeologických podmínkách na velmi slabě propustném podloží z vápnitých jílovců a slínovců svrchně turonského stáří. Na přilehlých zamokřených pozemcích vznikly různé subtypy glejů (pseudoglejový, modální a organozemní), v menším rozsahu organozem glejová. V okolí rezervace navazují kambizem pseudoglejová a hnědozem luvická. Okolo rybníku Oběšenec se vyvinul pseudoglej typický.

Květena
Na obou rybnících lze zaznamenat typickou přechodovou škálu rostlinných společenstev stojatých eutrofních vod od společenstev volné hladiny přes litorální zónu až po mokřadní louky a křoviny. Ze zvláště chráněných druhů zde byl potvrzen výskyt zevaru nejmenšího (Sparganium minimum), žebratky bahenní (Hottonia palustris), ostřice Davallovy (Carex davalliana), prstnatce májového (Dactylorhiza majalis), hojně i všivce bahenního (Pedicularis palustris). Za stabilní lze označit také populaci kruštíku polabského (Epipactis albensis) u starého koryta Žehrovky.

Zvířena
Dosud zde bylo prokázáno 112 druhů obratlovců, z nich 95 druhů ptáků. Žabakor je jednou z nejlépe sledovanou ornitologickou lokalitou (od konce 19. století). Hnízdí tu moudivláček luční (Remiz pendulinus), největší hnízdiště tu má moták pochop (Circus aeruginosus). Do konce 80. let zde prosperovala kolonie racka chechtavého (Larus ridibundus). Hnízdí zde také vzácný chřástal kropenatý (Porzana porzana). Z protahujících druhů se tu zastavují například potáplice severní (Gavia arctica), hohol severní (Bucephala clangula), kormorán velký (Phalacrocorax carbo), orel mořský (Haliaeetus albicilla), orlovec říční (Pandion haliaetus), hýl rudý (Carpodacus erythrinus), husice liščí (Tadorna tadorna) a rybák černý (Chlidonias niger). V blízkosti rezervace vznikla na počátku 90. let 20. století hnízdní kolonie volavky popelavé (Ardea cinerea) – jediné její hnízdiště v Českém ráji.

Rybník ŽabakorLesnictví
Lesy PR Žabakor zabírají plochu 5,94 ha. Ve většině případů jsou to porosty uměle založené a značně ovlivněné vysokou hladinou spodní vody.

Využití
Rybníky jsou využívány k chovu ryb v režimu účelového hospodaření.


Zpracováno podle:
Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (eds.) (2002): Liberecko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek III., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 331 pp.