Přírodní rezervace Bažantník

Přírodní rezervace JJZ od rybníku Bažantník mezi autokempem v Sedmihorkách a spojovací silnicí z lázní Sedmihorek na silnici I. třídy Turnov – Jičín.

Katastrální území: Karlovice (Liberecký kraj)
Nadmořská výška: 260 m
Výměra: 14,00 ha
Vyhlášeno: 1998

Hlavním předmětem ochrany je fragment lipové doubravy a na něj navazující olšiny a mokřad na břehu rybníka Bažantník. V doubravě rostou nejmohutnější a nejstarší exempláře dubu letního v CHKO Český ráj. Jde o ojedinělý biotop cenných společenstev rostlin a živočichů.

Geologie
Území vzniklo hlavně svahovými pohyby a je převlhčované výrony vody z báze kvádrových pískovců. Základ tvoří slabě propustné svrchnoturonské slínovce. Vzniklo zde široké spektrum hydromorfních půd typu glejů (pseudoglejový a typický – var. zbahnělý a organozemní), pseudoglejů (stagnoglejový a glejový), v nelesní části MZCHÚ i pararendzina pseudoglejová. V okolí se vyskytují silně kyselé, lehké půdy – kambizem arenická s podzolem arenickým a litozemí.

Květena
Poměrně zachovalá a na území CHKO ojedinělá ukázka dubohabrových hájů s výrazným jarním aspektem. Jednu z mála lokalit zde má vemenník dvoulistý (Platanthera bifolia). Od roku 1990 je zde znám výskyt populace z okruhu ladoňky dvoulisté (Scilla bifolia). Součástí území je i litorál rybníka s rákosinami přecházející v mokřadní olšinu a porosty vysokých ostřic. Mezi zvláště chráněné druhy patří také nedávno potvrzený zevar nejmenší (Sparganium minimum).

Zvířena
Zoologicky je tato rezervace jedním z nejcennějších území v Českém ráji díky téměř přirozenému charakteru listnatého lesa a návaznosti na louky a rybník s mokřadními porosty. Příznivou roli hrají také přechodové zóny sousedících biotopů. U 40 druhů ptáků zde bylo prokázáno hnízdění nebo je pravděpodobné. K nejcennějším druhům živočichů patří nosorožík kapucínek (Oryctes nasicornis), skokan štíhlý (Rana dalmatina), puštík obecný (Strix aluco), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), lejsek šedý (Muscicapa striata), příležitostně tu hnízdí lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), jinak v CHKO vzácný. Podrobné entomologické zhodnocení dosud neproběhlo. Z 61 druhů obratlovců (52 ptáků) jich sedm patří do kategorie zvláště chráněných druhů.

Lesnictví
Porost více než dvousetletých dubů tvoří základ hodnoty lužního lesa. Zdejší potoční luh je v Českém ráji ojedinělým fenoménem. Staré duby jsou mj. součástí biotopů hmyzu. Jejich porosty jsou však postiženy tracheomykózou a chorošovitými houbami.

Využití
Území je lesnicky obhospodařováno. Louky přilehlé k lesním porostům nejsou zemědělsky využívány. V těsném sousedství rezervace leží největší autokemp v CHKO Český ráj. Vzhledem k zamokření půdy však lokalita není příliš navštěvována.


Zpracováno podle:
Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (eds.) (2002): Liberecko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek III., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 331 pp.