Přírodní park Maloskalsko

Přírodní park Maloskalsko (dále jen PP) byl vyhlášen v únoru 1997 nařízením č.1 Okresního úřadu v Jablonci nad Nisou a následně došlo k jeho k přehlášení a to Nařízením č. 3/2006 Libereckého kraje o zřízení Přírodního parku Maloskalsko, které bylo schváleno na 2. zasedání Rady kraje dne 31.1.2006. Důvodem tohoto přehlášení je zejména skutečnost, že vládním nařízením č. 508/2002 Sb., ze dne 5.12.2002, kterým se vyhlašuje CHKO Český ráj, došlo k rozšíření území CHKO Český ráj i do území stávajícího PP. Dle zákona takovýto překryv CHKO a PP není možný, proto je nutné upravit hranice PP tak, aby PP nezasahoval do území CHKO .

Původní záměr vyhlásit tento přírodní park vyplynul z dlouhodobé marné snahy o rozšíření chráněné krajinné oblasti Český ráj na území obcí Malá Skála, Koberovy, Frýdštejn, Líšný a částečně i Pěnčína a Železného Brodu (té se oblast dočkala až v roce 2002). Maloskalsko je zcela oprávněně považováno za perlu Českého ráje. Leží na obou březích řeky Jizery se skalními dominantami Vranovského hřebene a Suchých skal, uprostřed bohaté přírody plné bizarních skalních měst, jakoby symbolicky střeženo vysokou válcovitou věží hradu Frýdštejna, který připomíná dobu dávné rytířské slávy.

Posláním parku je zachovat a ochránit ráz krajiny s významnými soustředěnými
přírodními a estetickými hodnotami, zejména lesními porosty, vodními toky a nádržemi, mozaikou dřevin rostoucích mimo les, se zachovalou lidovou architekturou a s charakteristickou strukturou zemědělských kultur včetně přírodně hodnotných luk a pastvin a vytvořit podmínky pro obnovu narušených ekosystémů při umožnění únosného turistického využití a rekreace a únosné urbanizace krajiny a hospodaření v obcích.

Vymezení hranic
Park se rozkládá v Libereckém kraji, v okrese Jablonec n.N., v katastrálním území nebo části katastrálního území Alšovice, Bratříkov, Bzí u Železného Brodu, Frýdštejn, Chlístov u Železného Brodu, Líšný, Mukařov, Pulečný, Skuhrov u Železného Brodu, Sněhov, Vranové I., Vrát a Železný Brod. Jeho hranice se vymezuje takto (pokud je hranice vymezena komunikací nebo žel.tratí, vede po okraji přivráceném k parku, v případě toku vede hranice jeho středem):

Výchozím bodem je křižovatka silnic I/10 a III/28740 v lokalitě zvané Haratina, odkud hranice vede podél Štebrovského potoka, dále po silnici III/28740 směrem na Bratříkov, po cestě na Alšovice, dále po cestě do osady Dupanda, odtud po silnici III/28739, po místní komunikaci zpět na Alšovice a dále po cestě směrem na Huntířov, po cestě až k elektrovodu a po něm obchází obec Huntířov z jihu, dále po cestě okolo zemědělské farmy, po cestě na Mukařov, proti proudu bezejmenné vodoteče, dále po cestě po hranici lesa až k silnici III/28719 a po ní přes Kopaninu, po místní komunikaci směr Frýdštejn až k elektrovodu, dále po elektrovodu k bezejmenné vodoteči SZ od Vranovského hřbetu, podél jejího toku a podél místní komunikace na Malou Skálu, po síti místních cest severně obchází obec Malou Skálu až k silnici III/28216, po ní až do obce Vrát, dále po cestě podél Vrátského potoka, po místních cestách obchází zastavěné území města Železného Brodu, dále po elektrovodu až k silnici I/10 a po ní směrem na Harrachov až na křižovatku se silnicí III/8740.