Přírodní rezervace Údolí Plakánek

Přírodní rezervace Údolí Plakánek tvoří území, které je na severu ohraničeno hradem Kost a na jihu osadou Rašovec. Z řady bočních údolí je největší tzv. Malý Plakánek, který začíná u osady Vesec u Sobotky.

Katastrální území: Vesec u Sobotky, Podkost (Liberecký kraj) a Dobšín, Horní Bousov (Středočeský kraj)
Nadmořská výška: 260 – 320 m
Výměra: 90,47 ha
Vyhlášeno: 4. 5. 1999 (datum prvního vyhlášení 26. 9. 1990)

Hlavním předmětem ochrany jsou kaňonovitá údolí říčky Klenice a jejího bočního přítoku s typickými společenstvy skalních masívů, lesů a mokřadů.

Geologie
Kaňonovité údolí je dominantním mladopleistocénním tvarem Kostecké pahorkatiny. Vytvořilo se v kvádrových pískovcích. Nalezneme tu i skalní věže a jeskyně. Orná půda na plošinách nepříznivě ovlivňuje vodní režim – náhlé přívaly vody v roklích mohou narušovat stabilitu skal. V údolí se nacházejí propustné pískovce, které jsou podloženy málo propustnými slínovci a jílovci. Mezi půdami dominují silně kyselá kambizem arenická a podzol arenický, v zamokřených místech se vytvořily i gleje (arenický a organozemní). Menší plochou sem od východu zasahuje hnědozem luvická.

Květena
Kromě lesních společenstev typických pro kaňonovité údolí Českého ráje, jako jsou acidofilní a borové doubravy, acidofilní bučiny, reliktní bory a údolní olšiny, zde nacházíme také suťové lesy s měsíčnicí vytrvalou (Lunaria rediviva) a fragmenty dubohabrových hájů. V mokřadních loukách na dně údolí se zachovaly úpolín nejvyšší (Trollius altissimus) a prstnatec májový (Dactylorhiza majalis). Údolí je botanicky známé výskytem lysé variety druhu silenka dvoudomá (Silene dioica), kterou zde v roce 1853 popsal lékárník z Mnichova Hradiště W.J.Sekera jako Lychnis preslii. K pozoruhodným jevům patří také lesní pěnovcové prameniště v části zvané Malý Plakánek.

Zvířena
Z 86 zdejších druhů obratlovců patří devatenáct mezi zvláště chráněné. Žijí zde mj. čolek horský (Triturus alpestris) a skokan štíhlý (Rana dalmatina). Na hradu Kost tradičně zimuje vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) a další druhy netopýrů, hnízdí poštolka obecná (Falco tinnunculus), konipas hosrký (Motacilla cinerea) a krkavec velký (Corvus corax). Při průzkumu v letech 1990-1991 zde bylo nalezeno 31 druhů měkkýšů.

Lesnictví
Prudké svahu, lemující údolní nivu potoka Klenice, jsou porostlé lesy. Kolem Veseckého potoka tvoří lesy jen úzký pruh. Řadí se do kategorie lesů ochranných. Původní porosty se zachovaly pouze na těžko dostupných místech (na skalních útvarech, v roklích nebo v bažinách dna údolí). Vzácně zde zmlazuje jedle bělokorá. Stávající porosty jsou poměrně vysoce ekologicky stabilní.

Využití
Louky byly v minulosti sekány pravidelně a celoplošně. Od 80. let 20. století jsou koseny pouze částečně. Území je tradičně využíváno turisty, hlavně návštěvníky hradu Kost. Provozuje se tu především pěší turistika a cykloturistika, horolezectví pouze okrajově.

Územím prochází naučná stezka Plakánek v délce 10,5km s 11 informačními tabulemi.


Zpracováno podle:
1. Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (eds.) (2002): Liberecko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek III., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 331 pp.
2. Plán péče o PR Údolí Plakánek na období 1. 1. 2009 – 31. 12. 2018