Přírodní rezervace Na hranicích

Přírodní rezervace Na hranicích je tvořena lesním porostem na svahu nad Jizerou na severním okraji obce Bukovina a je také součástí vyhlášené evropsky významné lokality Průlom Jizery u Rakous.

Katastrální území: Bukovina u Turnova (Liberecký kraj)
Nadmořská výška: 320 – 350 m
Výměra: 3,82 ha
Vyhlášeno: 15. 12. 1953

Přírodní rezervace Na hranicíchCílem ochrany je zachování přírodě blízkých lesních porostů svahových květnatých bučin a lesních pramenišť s populacemi přesličky největší (Equisetum telmateia) na prameništích.

Geologie
Výsepní část zakleslého meandru údolí Jizery. Podkladem jsou písčité a vápnité jílovce (případně jemnozrnné pískovce) svrchní křídy (střední turon). Osypy při úpatí svahu jsou tvořené zálomky hornin výše uvedených hornin. Na prameništích se tvoří pěnovce. Z půdních představitelů se zde nachází hnědozem pseudoglejová, na pískovcích pak i kyselá kambizem arenická.

Květena
Porost rezervace tvoří převážně společenstva květnatých bučin. Původním důvodem ochrany byl poměrně bohatý výskyt přesličky největší (Equisetum telmateia) na svahových prameništích Přírodní rezervace Na hranicíchve vtroušených společenstvech potočných jasenin. Dále zde roste jarmanka větší (Astrantia major), přeslička lesní (Equisetum sylvaticum), řeřišnice hořká (Cardamine amara), prvosenka vyšší (Primula elatior), bradáček vejčitý (Listera ovata) aj.

Zvířena
V lesních porostech hnízdí např. datel černý (Dryocopus martius), strakapoud velký (Dendrocopos major), brhlík lesní (Sitta europaea). Společně s řadou dalších druhů měkkýšů zde žije skalnice kýlnatá (Helicigona lapicida).


Zpracováno podle:
1. Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (eds.) (2002): Liberecko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek III., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 331 pp.
2. Plán péče o Přírodní rezervaci Na hranicích na období 2015-2021