Přírodní rezervace Bučiny u Rakous

PR Bučiny u Rakous je tvořena příkrými a členitými svahy v údolí Jizery s četnými geomorfologickými fenomény ve slínitých pískovcích.

Katastrální území: Besedice, Rakousy (Liberecký kraj)
Nadmořská výška: 265 – 420 m
Výměra: 24,64 ha
Vyhlášeno: 1995

Polopřirozený lesní ekosystém s převahou buku ve stáří 80-120 let s pestrými rostlinnými a živočišnými společenstvy. Jeho poloha na příkrých členitých svazích v údolí Jizery má velký význam pro ekologickou stabilitu širšího okolí.

Geologie
Svah údolí Jizery tvořený nestejně odolnými vrstvami svrchnokřídových sedimentů (vápnitých a písčitých jílovců, jemnozrnných pískovců, prachovců atd.) jizerského souvrství (střední turon). Ty tvoří podloží kvádrovým pískovcům (např. Betlémské a Klokočské skály). Na rozhraní jednotlivých souvrství dochází k vývěrům silných pramenů. Svahovými a erozními procesy vznikly výrazné povrchové tvary. V severní části převažují tvary gravitačních svahových pohybů blokového typu (sesuvné pole, odlučná skalní stěna, rozsedliny apod.) a tvary výběrového zvětrávání hornin (např. puklinová jeskyně, skalní výčnělky, pilíře apod.). V jižní části dominuje skalní stěna nad levým břehem Jizery, vytvořená hloubkovou a boční erozí a procesy výběrového zvětrávání jílovců (opuk). Na svazích převažují místy značně skeletovité kamizemě (silně kyselá kambizem arenická), litozemě a podzoly (podzol arenický).

Květena
Vegetaci tvoří převážně květnaté bučiny. Dominuje buk lesní (Fagus sylvatica), značný podíl má javor klen (Acer pseudoplatanus) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), v menší míře nalézáme tis červený (Taxus baccata), lípu velkolistou (Tilia platyphyllos), jilm horský (Ulmus glabra) a dub (Quercus sp.). Bylinné patro obsahuje řadu vzácnějších a ohrožených druhů, např. okrotici bílou (Cephalanthera damasonium), ojediněle korálici trojklannou (Corallorhiza trifida), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), lilii zlatohlávek (Lilium martagon). V navazujících lokalitách se vyskytly i okrotice červená (Cephalanthera rubra), kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens), kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos) a mnoho dalších indikačních taxonů. K nejzajímavějším patří dealpinn pěchava vápnomilná (Sesleria albicans), která hojně osidluje osluněné skalní římsy a suťoviska pod nimi.

Zvířena
Živné podmínky, členitá morfologie terénu a příznivá druhová a prostorová skladba lesa vytvářejí vhodné podmínky pro pestrá živočišná společenstva. Vysokou rozmanitost a hnízdní hustotu vykazují ptačí společenstva (v hnízdní době zjištěno 32 druhů); vyskytují se zde i vzácnější a méně početné druhy, např. holub doupňák (Columba oenas), lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca), datel černý (Dryocopos martius), žluna zelená (Picus viridis), ž. šedá (P. canus), strakapoud malý (Dendrocopos minor) a také budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix). Nejcennějším zdejším obojživelníkem je mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). Mezi plži lze nalézt relikt Pupilla sterri.

Lesnictví
Téměř celá rezervace má charakter ochranného lesa v němž se v posledních desetiletích prakticky nehospodařilo. Cílem plánu péče a z něho vycházejícího účelového lesního obhospodařování je zvýšení přirozené druhové a prostorové rozrůzněnosti porostu s aplikací jemných obnovných prvků podrostního až skupinově výběrného charakteru. Necelá třetina porostu bude ponechána samovolnému vývoji. Doplňovány budou lípa velkolistá, jilm horský, dub, jedle.

Využití
Lokalita leží v sousedství veřejné komunikace v obci Rakousy, prudké svahy však činí přístup velice obtížným. Určité nebezpečí pro veřejnost představují občasné sesuvy balvanů a části skalních bloků.

Zpracováno podle:
1. Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (eds.) (2002): Liberecko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek III., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 331 pp.
2. Návrh plánu péče o PR Bučiny u Rakous