Přírodní rezervace Bažantnice u Loukova

Severozápadní svah údolí Jizery nad nejnižší terasou řeky mezi Loukovem a Svijany.

Katastrální území: Loukov u Mnichova Hradiště (Středočeský kraj)
Nadmořská výška: 232 – 274 m
Výměra: 7,2 ha
Vyhlášeno: 2000

Předmětem ochrany je dubohabřina střídaná svahovými prameništi.

Geologie
Na podkladě vápnitých pískovců až písčitých vápenců středního turonu je niva řeky Jizery. Vyvinuty jsou zde fluvizemě a na několika místech vystupují svahové prameny s pokryvem glejů, okolo kterých se vytvářejí slabé povlaky pěnovců. V severní části území sem zasahuje lehké písčité půdy štěrkopískových teras Jizery.

Květena
Svah s menšími mokřady je porostlý až 200 let starým listnatým lesem bývalé bažantnice. Vzhledem k velkému zamokření má značné zastoupení jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Dále se ve stromovém patru uplatňuje dub zimní (Quercus petraea) a dub letní (Quercus robur), javor mléč (Acer platanoides) i javor klen (Acer pseudoplatanus) a jilm habrolistý (Ulmus minor) a jilm horský (Ulmus glabra). V bylinném patře najdeme vedle běžných nitrofilních druhů některé indikační prvky habrových doubrav, např. sasanku hajní (Anemonoides nemorosa) a sasanku pryskyřníkovitou (Anemonoides ranunculoides), prvosenku jarní (Primula veris), dymnivku dutou (Corydalis cava), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), bradáček vejčitý (Listera ovata), plicník tmavý (Pulmonaria obscura) a další. V letním aspektu převažuje bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria) a pitulník žlutý (Galeobdolon luteum). Nedaleko chráněného území v nivě Jizery je menší populace áronu plamatého (Arum maculatum), což je první nález v dolním Pojizeří – v posledních letech se však tento druh šíří po proudu.

Zvířena
Les je hojně osídlen ptactvem. Mnohé druhy zde hnízdí – např. strakapoud velký (Dendropos major), holub hřivnáč (Columba oenas), žluna zelená (Picus viridis), ze sov puštík obecný (Strix aluco), kalous ušatý (Asio otus), z pěvců pěnice slavíková (Sylvia borin) a pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), sýkora babka (Parus palustris) či drozd brávník (Turdus viscivorus). Z obojživelníků zde byl zaznamenán skokan hnědý (Rana temporaria). Bezobratlí živočichové nebyli zkoumáni, lze však předpokládat výskyt druhů vázaných na staré stromy a prameniště.

Využití
V ochranném pásmu přírodní rezervace je objekt bývalé hájovny, který má být opraven a využíván jako informační středisko o významu krajinotvorných programů a ochrany přírody.


Zpracováno podle:
Ložek V., Kubíková J., Spryňar P. a kol. (2005): Střední Čechy. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek XIII., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 904 pp.