Přírodní památka Hřídelecká hůrka

PP Hřídelecká hůrka je tvořena čedičovou homolí Malá Horka (398 m n.m.) na východním okraji obce Hřídelec.

Katastrální území: Hřídelec (Královehradecký kraj)
Nadmořská výška: 362 – 398 m
Výměra: 2,11 ha
Vyhlášeno: 1980

Chráněné území bylo zřízeno k ochraně geologické lokality se vzácnými nerosty. Jižní a západní svahy jsou porostlé teplomilnou vegetací, na severním a východním svahu převládají řídké porosty náletových dřevin, poskytující úkryt ptactvu a drobným živočichům.

Geologie
Neovulkanické těleso z nefelinického bazanitu, s polohami subvulkanické bazaltoidní brekcie. Bohaté naleziště minerálů, např. amfibolu, dolomitu, kalcitu, olivínu, aragonitu (dokonale vyvinuté krystaly, případně krystalové srůsty i agregáty s medovým zbarvením patří k nejdokonalejším na území ČR) aj. Těžbou vznikla lomová jáma s komorami a chodbami. Na území PP se vyvinula mladší stadia půd (ranker typický a kambický s litozeměmi), v okolí kambizem arenická s podzolem arenickým.

Květena
Jeden biotop tvoří suché luční porosty na svazích homole, pomístně zarostlé nálety dřevin, a druhý stěny bývalého lomu. Přes velmi příznivý minerální podklad je druhové spektrum celkem chudé. Dosud zde nebyly nalezeny žádné chráněné ani ohrožené druhy rostlin. Rostou zde teplomilné druhy zběhovec lesní (Ajuga genevensis), tařinka kališní (Alyssum alyssoides), pamětník rolní (Acinos arvensis), mochna jarní (Potentilla tabernaemontani), rozchodník ostrý (Sedum acre), r. tenkolistý (S. boloniense) aj.

Zvířena
Ve skalních dutinách a na římsách hnízdí poštolka obecná (Falco tinnunculus) a rehek domácí (Phoenicurus ochruros). Keřové porosty a stromové patro vyhledávají ke hnízdění budníček menší (Phylloscopus collybita), dlask tluskozobý (Coccothraustes coccothraustes), červenka obecná (Erithacus rubecula) a pěvuška modrá (Prunella modularis). V uměle vytvořených dutinách zimuje netopýr černý (Barbastella barbastellus).

Využití
Botanicky jsou nejbohatší louky a starý sad na svazích homole, které jsou pravidelně sklízeny. Prostor lomu, navazující na obytná stavení, slouží jako skládka nejrůznějšího materiálu a odpadu.


Zpracováno podle:
1. 
Faltysová H., Mackovčin P., Sedláček M. a kol. (2002): Královehradecko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek V., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 410 pp.
2. Návrh plánu péče o stávající přírodní památku Hřídelecká hůra na období 2016 – 2025