Národní přírodní památka Strážník

Les na východním svahu kóty Strážník (610 m n.m.) asi 2 km jihovýchodně od obce Háje nad Jizerou.

Katastrální území: Peřimov (Liberecký kraj)
Nadmořská výška: 570 – 590 m
Výměra: 1,88 ha
Vyhlášeno: 1963

Unikátní lokalita vzácné formy křemene, tzv. hvězdovce.

Geologie
Geomorfologicky výrazný vrch Strážník (610 m n.m.) je tvořen vyvřelinou melafyrem (bazaltický andezit až andezit) permského stáří. Předmětem ochrany je jihovýchodního svahu, kde je hornina prostoupena hydrotermální žílou s unikátními drúzami paprsčitě uspořádaných krystalů křemene, tzv. hvězdovce. Úlomky této zvláštní krystalové formy křemene byly nalézány také ve zvětralinovém plášti a ve svahovinách. Pedologicky spadá území do oblasti kambizemí (kyselá varieta kambizemě typické), se znaky slabého oglejení, které doplňují plošně méně zastoupené rankery (ranker typický) a litozemě.

Květena
Původní jedlobučina byla přeměněna na smrkovou monokulturu, v podrostu se však dosud zachovaly druhy vázáné na bučiny – např. vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), koputník evropský (Asarum europaeum) a svízel vonný (Galium odoratum).

Využití
Lokalita je unikátním světoznámým nalezištěm vzácného minerálu, který zde byl nezákonně těžen místními i cizími sběrateli. Aby se předešlo drancování této unikátní lokality, bylo vlastní naleziště zahrnuto zeminou. Přes lokalitu vede zeleně značená turistická cesta z Jilemnice do Semil.


Zpracováno podle:
Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (eds.) (2002): Liberecko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek III., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 331 pp.