Chráněné krajinné oblasti
Národní přírodní památky
Přírodní památky
Přírodní rezervace
Přírodní parky
Významné krajinné prvky
 

 

  Významné krajinné prvky

jsou ekologicky, geomorfologicky, esteticky hodnotné části krajiny, která utváří jejich typický vzhled nebo přispívá k udržení ekologické rovnováhy.

   Významné krajinné prvky ze zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny jsou: lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi i jiné části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek. Zejména se jedná o mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.

   Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozením a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení jeho ekologicko - stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umísťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.

   Významné krajinné prvky registrují pověřené obecní úřady, které také vydávají odborná stanoviska k záměrům zásahů, které se jich mohou dotknout.
 

Lipová alej v Malé Skále
Lipová alej podél silnice z Malé Skály (Vranové) do Turnova přes Rakousy v těsné blízkosti železniční tratě. Alej je tvořená 43 lipami ...
Lípy malolisté ve Sněhově
Dvě lípy tvořící ochranné pásmo k soše sv. Aloise u staré cesty z Malé Skály do Mukařova nad zámkem. Původně byli tři, ale třetí ...
Skalní bludiště Chléviště u Malé Skály
Skalní bludiště je utvořeno z měkkého pískovce. Počátek vzniku spadá do období druhohor (svrchní turon), kdy byla česká pánev ...