Přírodní rezervace

Přírodní rezervace - znakPřírodní rezervace (PR) je menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických i významných pro příslušnou geografickou oblast. Kategorie PR náleží k nejčastěji vyhlašovaným chráněným územím. Jedná se o obdobu národní přírodní rezervace, avšak pouze s regionálním významem. Má obvykle menší rozlohu než národní park nebo chráněná krajinná oblast.

PR je definována v § 33 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění takto: „Menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast může orgán ochrany přírody vyhlásit za přírodní rezervace; stanoví přitom také jejich bližší ochranné podmínky.“

V současné době je v zájmové oblasti vyhlášeno 14 PR.

 

Bažantnice u Loukova
Severozápadní svah údolí Jizery nad nejnižší terasou řeky mezi Loukovem a Svijany. Předmětem ochrany je dubohabřina…


Bažantník
Hlavním předmětem ochrany je fragment lipové doubravy a na něj navazující olšiny a mokřad na břehu rybníka Bažantník.


Bučiny u Rakous
Polopřirozený lesní ekosystém s převahou buku ve stáří 80-120 let s pestrými rostlinnými a živočišnými společenstvy.


Hruboskalsko
Skalní město se zbytky reliktních borů leží mezi hradem Valdštejn, lázněmi Sedmihorky a obcí Hrubá Skála…


Klokočské skály
Přírodní rezervace Klokočské skály je tvořena skalním městem z kvádrových pískovců mezi Podloučkami, Klokočím, Rotštejnem…


Žabakor
Hlavními předměty ochrany jsou rybníky Žabakor a Oběšenec s přilehlými mokřady, kde žijí chráněné druhy rostlin a živočichů.